Mở port firewall trên centos 7

14 Tháng Tám, 2017 Liêm Phan 0

Các lệnh mở port: [root@mail ~]# firewall-cmd –permanent –add-port=161/udp [root@mail ~]# firewall-cmd –permanent –add-port=25/tcp [root@mail ~]# firewall-cmd –permanent –add-port=2220/tcp [root@mail ~]# firewall-cmd –permanent –add-port=80/tcp [root@mail […]

Nâng cấp php 5.6 cho Sentora

17 Tháng Bảy, 2017 Liêm Phan 0

Mặc đinh sentora là php 5.4 do đó bạn nào cần php 5.6 thì nâng cấp như sau: rpm –Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm rpm –Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm yum […]

Tạo user trong mysql

15 Tháng Bảy, 2017 Liêm Phan 0

1. Tạo User mới Chúng ta tạo user mới trong tình huống cần hạn chế một vài quyền, có nhiều cách để tạo ra user […]