Nâng cấp php 5.6 cho Sentora

17 Tháng Bảy, 2017 Liêm Phan 0

Mặc đinh sentora là php 5.4 do đó bạn nào cần php 5.6 thì nâng cấp như sau: rpm –Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm rpm –Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm yum […]