Tạo mã QR bằng PHP class

9 Tháng Tám, 2018 Liêm Phan 0

Ta có thể tạo đơn giản với cú pháp như sau: <?php include(‘phpqrcode/qrlib.php’); QRcode::png(‘https://liemphan.net’); ?> Kết quả sẽ được: Hoặc có thể sử dụng tạo […]