c-sharp

String Replace Method c#

29 Tháng Tám, 2017 Liêm Phan 0

public string Replace( string oldValue, string newValue ) Liêm PhanMình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức […]

color dialog c#

10 Tháng Năm, 2017 Liêm Phan 0

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { //khởi tạo 1 đối tượng của class ColorDialog ColorDialog colorDialog = new ColorDialog(); //hiển thị hộp thoại “Color” […]