Tạo mã QR bằng PHP class

9 Tháng Tám, 2018 Liêm Phan 0

Ta có thể tạo đơn giản với cú pháp như sau: <?php include(‘phpqrcode/qrlib.php’); QRcode::png(‘https://liemphan.net’); ?> Kết quả sẽ được: Hoặc có thể sử dụng tạo […]

c-sharp

String Replace Method c#

29 Tháng Tám, 2017 Liêm Phan 0

public string Replace( string oldValue, string newValue ) Liêm PhanMình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức […]

color dialog c#

10 Tháng Năm, 2017 Liêm Phan 0

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { //khởi tạo 1 đối tượng của class ColorDialog ColorDialog colorDialog = new ColorDialog(); //hiển thị hộp thoại “Color” […]