No Picture

Cli for Iptables on CentOS 7

7 Tháng Năm, 2019 Liêm Phan 0

Stop FireWall: systemctl stop firewalld Disable FireWall: systemctl disable firewalld systemctl mask –now firewalld Install and Enable Iptables Install Iptables: yum install iptables-services Start Ip […]

No Picture

Add port firewall centos 7

6 Tháng Năm, 2019 Liêm Phan 0

Add multi port firewall: firewall-cmd –permanent –add-port={25,80,110,143,443,465,587,993,995,5222,5223,9071,7071}/tcp Reload firewall: firewall-cmd –reload Liêm PhanMình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các […]