Update Timezone, date time for Centos

 

If your system is fail time, you can syns time on internet by NTP, very simple

Check date time:

# date

update time zones to   Asia/Ho_Chi_Minh:

# rm -f /etc/localtime
# ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

you can see more time zones at this Database: Timezone Database

Syns Network Time Protocol NTP to VietNam server:

# yum install -y ntpdate
# ntpdate vn.pool.ntp.org
# ntpdate asia.pool.ntp.org

You can see more NTP Pool Servers .

goodluck!

Giới thiệu Liêm Phan 167 bài viết
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!