How to remove DNSCACHE from zimbra services

If in your server setup local DNS, when I install zimbra DNS port(53) conflict with DNSCACHE port. So dnscache service not running. We shoultd turn off zimbra dns cache service.  In zimbra account, we run cml;

# zmcontrol status
# zmprov ms `zmhostname` -zimbraServiceEnabled dnscache
# zmprov ms `zmhostname` -zimbraServiceInstalled dnscache
# zmcontrol status

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!