Kiểm tra card mạng nào đang kết nối centos

Rất đơn giản bạn có thể dùng lệnh:

# ip addr

Kết quả:

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eno1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
link/ether b8:83:03:48:c5:5a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eno2: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
link/ether b8:83:03:48:c5:5b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: eno3: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
link/ether b8:83:03:48:c5:5c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: eno4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether b8:83:03:48:c5:5d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.30/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute dynamic eno4
valid_lft 86027sec preferred_lft 86027sec
inet6 fe80::1baf:db46:d030:a597/64 scope link noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever

Như vậy trạng thái UP ta thấy card eno4 đang cắm dây mạng.

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!