Hướng dẫn tạoSudo User trên Centos 7

Dùng lênh adduser để thêm tài khoản:

adduser username

Dùng lệnh passwd username để đặt pass

Trên Centos 7, mặc định các user trong wheel được cấp quyền sudo.

Ta thêm vào nhóm Wheel:
usermod -aG wheel username

Dùng su để chuyển tài khoản và sudo để chạy lệnh với quyền super user.
About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!