Làm việc với card mạng trên linux

Liệt kê card mạng:

ip addr

hoặc

ifconfig

Kiểm tra file hệ thống:

cat /sys/class/net/eth0/carrier

kết quả:

  • 1 thì card đang cắm dây
  • 0 là không kết nối dây

hoặc

cat /sys/class/net/eth0/operstate

kết quả UP hoặc DOWN

Giới thiệu Liêm Phan 167 bài viết
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!