Cli for Iptables on CentOS 7

Stop FireWall:

systemctl stop firewalld

Disable FireWall:

systemctl disable firewalld

systemctl mask –now firewalld

Install and Enable Iptables

Install Iptables:

yum install iptables-services

Start Ip tables

systemctl start iptablessudo
systemctl start iptables6

Enable the Iptables service to start automatically on system boot:

sudo systemctl enable iptables
sudo systemctl enable iptables6

Check status iptbales service:

sudo systemctl status iptables
sudo systemctl status iptables6

check the current iptables rules:

sudo iptables -nvL
sudo iptables6 -nvL
 
Giới thiệu Liêm Phan 167 bài viết
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!