Uninstalling Zimbra Collaboration Suite

To uninstall servers, you run the install script -u and then delete the zcs directory and remove the ZCS tgz file on the servers.
1.
Change directories to the original install directory for the zcs files.
2.
Type ./install.sh -u.
3.
When Completely remove existing installation? is displayed, type Yes.
The Zimbra servers are stopped, the existing packages, the webapp directories, and the /opt/zimbra directory are removed.
4.
Delete the zcs directory, type rm -rf [zcsfilename].
5.
Delete the zcs.tgz file, type rm -rf zcs.tgz.
6.
Additional files may need to be delete. See the Zimbra Wiki Installation section on http://wiki.zimbra.com/index.php?title=Main_Page.
Note: For Mac, type cd /;/opt/zimbra/libexec/installer/install-mac.sh – u.
Giới thiệu Liêm Phan 167 bài viết
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!