Add port firewall centos 7

Add multi port firewall:

firewall-cmd --permanent --add-port={25,80,110,143,443,465,587,993,995,5222,5223,9071,7071}/tcp

Reload firewall:

firewall-cmd --reload
Giới thiệu Liêm Phan 167 bài viết
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!