Một số lệnh cơ bản khi dùng centos 7

Để update centos 7 ta dùng lệnh sau:

yum -y update

Cài đặt wget

yum install zip

Cài đặt zip unzip

yum install zip

yum  install unzip

Cài đặt perl

sudo yum install perl perl-Data-Dumper

 

Giới thiệu Liêm Phan 167 bài viết
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!