Hướng dẫn thiết lập local DNS bằng cách chỉnh file host

DNS local là hệ thống phân giải tên miền được lưu trên hệ điều hành mục đích là để việc truy cập website được nhanh hơn rất nhiều.

Vì một lý do nào đó ta cần hướng tên miền về một IP nào đó ta có thể xử lý bằng cách chỉnh DNS cục bộ tại máy.

Để điều chỉnh ta sẽ sửa file host trong hệ thống windows theo đường dẫn thư mục như sau:

C:\Windows\System32\drivers\etc

Ta sửa file host bằng cách copy file host ra desktop và mở nó bằng notepad để sửa nội dung như sau:

Mặc định file host có nội dung như sau:

# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a ‘#’ symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost

Giả sử ta muốn điều hướng một tên miền abc.com về ip 11.22.33.44.55 ta thêm một dòng như sau vào cuối file host:

11.22.33.44.55 abc.com

Xong ta lưu file lại rồi chép đè nó vào file host trong thư mục C:\Windows\System32\drivers\etc

Như vậy là xong, chúc các bạn thành công!

Xem thêm video hướng dẫn thiết lập DNS cục bộ bằng file host.

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!