Upgrade PHP from 5.4 to 5.6 on CentOS 7

Howto upgrade PHP from 5.4 to 5.6 on centos 7

Đầu tiên ta kiểm tra phiên bản php hiện tại:


php -v

Xác nhận url file cài đặt:

rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/epel-release.rpm

rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm

Gỡ bỏ php cũ:

yum remove php-common -y

Cài đặt phiên bản php 5.6

yum install -y php56w php56w-opcache php56w-xml php56w-mcrypt php56w-gd php56w-devel php56w-mysql php56w-intl php56w-mbstring

Khởi động lại Apache:

sudo systemctl restart httpd

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!