Không thể truy cập Tomcat bằng địa chỉ IP

Thông thường khi chạy con web trên tomcat bạn có thể truy cập qua địa chỉ localhost. Và khi bạn truy cập qua IP máy tính thì không được. Vậy phải làm thế nào để truy cập qua địa chỉ IP.

Bạn cần cho phép truy cập dựa trên IP cho tomcat trong tệp tin server.xml, theo mặc định nó bị tắt. Mở tìm kiếm server.xml:
<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1" connectionTimeout="20000" URIEncoding="UTF-8" redirectPort="8443" />

Ở đây thêm thuộc tính mới useIPVHosts = “true”

<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1" 
      connectionTimeout="20000" 
      URIEncoding="UTF-8"
      redirectPort="8443"
      useIPVHosts="true" />
Bây giờ khởi động lại tomcat, nó sẽ hoạt động


About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!