LiteSpeed Web Server Cli

LiteSpeed là 1 web services quá nổi tiếng rồi anh em nào mới vọc thì làm quen 1 số lệnh cơ bản nhé!

Start/Stop LiteSpeed

To start the web server:

service lsws start

/usr/local/lsws/bin/lswsctrl start

To stop the web server:

service lsws stop

/usr/local/lsws/bin/lswsctrl stop

To restart the web server:

/usr/local/lsws/bin/lswsctrl restart

Check License

/usr/local/lsws/bin/lshttpd -V

To reset admin password to login to web interface, run

/usr/src/lsws/lsws-5.1.15/admin/misc/admpass.sh

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!