Tạo mã QR bằng PHP class

Ta có thể tạo đơn giản với cú pháp như sau:

<?php

include(‘phpqrcode/qrlib.php’);

QRcode::png(‘https://liemphan.net’);

?>

Kết quả sẽ được:

Hoặc có thể sử dụng tạo ra file ảnh lưu trữ thư mục:

<?php

include(‘phpqrcode/qrlib.php’);
define(‘EXAMPLE_TMP_SERVERPATH’, dirname(__FILE__).’/temp/’);
define(‘EXAMPLE_TMP_URLRELPATH’, ‘phpqrcode/temp/’);
$tempDir = EXAMPLE_TMP_SERVERPATH;
$email = ‘john.doe@example.com’;
$subject = ‘question’;
$body = ‘please write your question here’;
$codeContents = ‘mailto:’.$email.’?subject=’.urlencode($subject).’&body=’.urlencode($body);

QRcode::png($codeContents, $tempDir.’023.png’, QR_ECLEVEL_L, 3);
echo ‘<img src=”‘.EXAMPLE_TMP_URLRELPATH.’023.png” />’;

?>

Khi đó ảnh file QR code sẽ được sinh ra và lưu trong thư mục temp

Xem video hướng dẫn tạo mã QR cocde:

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!