install polycid on zimbra 8.7 and later

In this post i show the way  to install polycid on zimbra 8.7 and later version.

Run the following command as root

go to 2 path:

cd /opt/zimbra/data/httpd/htdocs/

ln -s /opt/zimbra/common/share/webui/

Edit file /opt/zimbra/common/share/webui/includes/config.php and putting “#” on front of all the lines beginning with $DB_DSN and adding the following line just before the line beginning with $DB_USER.

$DB_DSN=”sqlite:/opt/zimbra/data/cbpolicyd/db/cbpolicyd.sqlitedb”;

See the following example

#$DB_DSN="mysql:host=localhost;dbname=cluebringer";
$DB_DSN="sqlite:/opt/zimbra/data/cbpolicyd/db/cbpolicyd.sqlitedb";
$DB_USER="root";

Restart Zimbra service  and Zimbra Apache service

zmcontrol restart
zmapachectl restart

OK you can access to http://localhost:7780/webui/index.php to setting your policyd.

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!