How to check queue status to hold, deferred and active – Zimbra 8.7

Việc phải xử lý hàng đợi quá nhiều do spam khiến thư không thể gửi đi được, vậy chúng ta phải kiểm tra độ dài hàng đợi + xóa hàng đợi spam đi cho hệ thống mail hoạt động trở lại.

Kiểm tra hàng đợi:

# /opt/zimbra/libexec/zmqstat

Kết quả:

hold=0
corrupt=0
deferred=0
active=0
incoming=0

To Check current mail queue status

[root@mail]# su zimbra
[zimbra@mail]$ /opt/zimbra/common/sbin/postqueue -p
Mail queue is empty

To Flush Postfix Queue

[root@mail]$ /opt/zimbra/common/sbin/postqueue -f

To Requeue Messages In Postfix

[root@mail]$ /opt/zimbra/common/sbin/postsuper -r ALL

To Check current hold messages

[root@mail lqs]# /opt/zimbra/common/sbin/postsuper -h ALL

To Delete Single Message From Queue

[root@mail]# /opt/zimbra/common/sbin/postsuper -d [MSGID From postqueue -p]

To Delete ALL Messages From Queue

[root@mail]# /opt/zimbra/common/sbin/postsuper -d ALL

To Delete ALL Messages From The Deferred Queue

[root@mail]# /opt/zimbra/common/sbin/postsuper -d ALL deferred

To Delete ALL Messages From The Hold Queue

[root@mail]# /opt/zimbra/common/sbin/postsuper -d ALL hold

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!