How to create hyperlink to call phone number on mobile devices?

What is the proper, universal format for creating a clickable hyperlink for users on mobile devices to call a phone number?

Area code with dashes

<a href="tel:555-555-1212">555-555-1212</a>

Area code with no dashes

<a href="tel:5555551212">555-555-1212</a>

Area code with dashes and 1

<a href="tel:1-555-555-1212">555-555-1212</a>

Area code with no dashes and 1

<a href="tel:15555551212">555-555-1212</a>

Area code with dashes, 1 and + sign

<a href="tel:+1-555-555-1212">555-555-1212</a>

Area code with no dashes, 1 and + sign

<a href="tel:+15555551212">555-555-1212</a>
About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!