How to make onchange dropdown to open link

Using selection box to open link

Html code:

<select id=”tinynav1″ class=”tinynav tinynav1″ onchange=”window.open(this.options[this.selectedIndex].value,’_self’)”>
<option value=”../”>Trang chủ</option>
<option value=”../category”>Lĩnh vực</option>
<option value=”../wiki”>Thông tin du lịch</option>
<option value=”../video”>Video Sơn La</option>
<option value=”../amnhac”>Bài hát Sơn La</option>
<option value=”../gioi-thieu.html”>Giới thiệu</option>
</select>

_blank - URL is loaded into a new window. This is default
_parent - URL is loaded into the parent frame
_self - URL replaces the current page
_top - URL replaces any framesets that may be loaded
name - The name of the window (Note: the name does not specify the title of the new window)
About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!