Tăng dung lượng file đính kèm trong Zimbra

Trước hết ta cần biết một số câu lệnh dùng cho để thiết lập trong bài viết này.

zimbraMtaMaxMessageSize = Refer to message size of the email.
zimbraFileUploadMaxSize = refer to file uploads include attachments to messages, appointments, tasks and etc.
zimbraMailContentMaxSize = Refer to the overall message size
ms = modifyServer
mcf = modifyConfig
gcf = getConfig

Chạy với quyền user Zimbra:

su – zimbra

Kiểm tra kích thước giới hạn mặc định:

postconf | grep message_size_limit

Kết quả:

$ postconf | grep message_size_limit
message_size_limit = 10240000

Kiểm tra các thông số toàn cục: zimbraMtaMaxMessageSize, zimbraFileUploadMaxSize and zimbraMailContentMaxSize :
$ zmprov gcf zimbraMtaMaxMessageSize
zimbraMtaMaxMessageSize: 10240000
$ zmprov gcf zimbraFileUploadMaxSize
zimbraFileUploadMaxSize: 10240000
$ zmprov gcf zimbraMailContentMaxSize
zimbraMailContentMaxSize: 10240000

Thay đổi zimbraMtaMaxMessageSize và zimbraFileUploadMaxSizeto 40MB (40960000 bytes):
$ zmprov modifyConfig zimbraMtaMaxMessageSize 40960000   
$ zmprov modifyConfig zimbraFileUploadMaxSize 40960000

Tiếp theo ta cần cấu hình tham số zimbraMailContentMaxSize lên 100MB :
$ zmprov modifyConfig zimbraMailContentMaxSize 102400000

Kiểm tra kết quả bằng câu lệnh sau:

$ postconf | grep message_size_limit
message_size_limit = 40960000

Nếu hệ thống có nhiều máy chủ ta cần set các tham số cho từng máy theo hostname:
$ zmprov ms `zmhostname` zimbraFileUploadMaxSize 40960000
$ zmprov ms `zmhostname` zimbraMtaMaxMessageSize 40960000
$ zmprov ms `zmhostname` zimbraMailContentMaxSize 102400000

hoặc theo domain:
$ zmprov modifyServer mail1.com zimbraFileUploadMaxSize 40960000
$ zmprov modifyServer mail1.com  zimbraMtaMaxMessageSize 40960000
$ zmprov modifyServer mail1.com zimbraMailContentMaxSize 102400000

Xong xuôi ta khởi động lại dịch vụ để tận hưởng thành quả:
$ postfix reload
$ zmcontrol restart

	
About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!