Caì đặt ModSecurity cho apache 2 trên centos

Tại cửa số terminal ta gõ :

yum install mod_security Kiểm tra xem mod security đã load cùng apache chưa:
apachectl -M | grep --color sec

Bạn sẽ nhìn thấy: security2_module (shared) như vậy là mod security đã được load..

Nếu cấu hình mod security mặc định ta làm như sau:
mv /etc/modsecurity/modsecurity.conf{-recommended,} Sau đó khởi động lại Apache:
systemctl restart apache2 systemctl restart httpd

Cấu hình ModSecurity

Trường hợp bạn thích tự cấu hình theo ý thích thì làm như sau: Mở file config:
nano /etc/modsecurity/modsecurity.conf

Tìm dòng 
SecRuleEngine DetectionOnly 

đổi thành 
SecRuleEngine On Tìm dòng
SecResponseBodyAccess On 

sửa thành 

SecResponseBodyAccess Off Giởi hạn dữ liệu post lên web:
SecRequestBodyLimit
SecRequestBodyNoFilesLimit thay bằng
SecRequestBodyLimit 13107200


ok cơ bản là như vậy các bạn có thể tham khảo thêm nhé!
About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!