The ‘grub-pc’ package failed to install into /target/.

Hello, if you install kali system os dual bot with windows, but maybe have error Grub installation failed:

Error: GRUB installation failed.
The ‘grub-pc’ package failed to install into /target/. Without the GRUB boot loader, the installed system will not boot.

The installation my computer not connect to server to download new package, so that we dont download this package, and use old package in installation off usb or CD.

To fix this error, in installation, in step config package we select No .

That right!

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!