Block domain/email account trên zimbra 8.7 trở lên

  • Create file /opt/zimbra/common/conf/postfix_reject_sender with the list of email addresses and domains to be rejected in the below format:
user@domain.com REJECT
  domainX.com REJECT
  • execute the zimbraMtaSmtpdSenderRestrictions
zmprov ms 'yourzimbraservername' +zimbraMtaSmtpdSenderRestrictions "check_sender_access lmdb:/opt/zimbra/common/conf/postfix_reject_sender"
  • postmap it

/opt/zimbra/common/sbin/postmap /opt/zimbra/common/conf/postfix_reject_sender

  • restart MTA:
zmmtactl restart
About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!

1 Comment

Comments are closed.