Change data folder sync for Monero coin

Hello eveybody! To day Liem Phan will guide the way to change folder blockchain Monero coin for syns node:

To change folder syns of Monero coin.

Default block chain data has been storage in C:\ProgramData\bitmonero\lmdb

We can syns it to other disk as USB by command:

Structure:  –data-dir path/to/your/blockchain argument

If you want to store your blockchain in D:\Monero it would become –data-dir D:\Monero

Example: monerod.exe –data-dir D:\desired\path\to\your\blockchain

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!