Start stop restart apache trên hệ điều hành linux

Để restart Apache 2 ta dùng lệnh sau:

# /etc/init.d/apache2 restart

Để stop Apache 2 ta dùng:

# /etc/init.d/apache2 stop

Để start Apache 2 ta dùng:

# /etc/init.d/apache2 start

Trên RHEL / CentOS / Fedora để start apache ta dùng:

# service httpd restart

Để stop apache trên RHEL / CentOS / Fedora ta dùng

# service httpd stop

Để start Apache trên RHEL / CentOS / Fedora ta dùng:

# service httpd start

 

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!