Hướng dẫn cài đặt ssl cho apache trên centos 7

Đầu tiên chúng ta cần cài đặt mod ssl cho apache:

yum installmod_ssl

Tiếp theo chúng ta cần tạo thư mục để chứa các chứng chỉ ssl cho các website để tiện việc quản lý

mkdir/etc/httpd/ssl

Với mỗi website ta có thể tạo 1 thư mục để chứa .crt và .key

Tiếp theo chúng ta upload 2 file liemphan.key và liemphan.crt vào thư mục trên nhé:

Tiếp chúng ta sẽ mở file /etc/httpd/conf.d/ssl.conf  để cấu hình một tí tẹo là xong.

Tìm cuối file này ta thêm khối virtual host vào:

<VirtualHost *:443>
DocumentRoot "/var/www/html/liemphan.net/"
ServerName liemphan.net:443
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/httpd/ssl/liemphan.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/ssl/liemphan.key
CustomLog logs/ssl_request_log \
 "%t %h %{SSL_PROTOCOL}x %{SSL_CIPHER}x \"%r\" %b"
</VirtualHost>

Xong bạn chỉ việc lưu lại và khởi động lại apache là xong:

service httpd restart

OK như vậy là xong: Các bạn có thể tắt http đi chỉ xài https theo bài viết sau nhé: Cấu hình chuyển hướng URL sang https

Nếu dùng self-signed certificate hay root certificate cung cấp bởi ca-certificates bạn thêm dòng sau:

SSLCACertificateFile /etc/pki/tls/certs/root-certificate.crt

Thanks!

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!