Xử lý Lỗi không khởi tạo session ở Apache service trên Windows server

Session rất cần thiết cho các ứng dụng web, sử dụng cho các tính năng xác thực của website. Nhiều khi cài xong apache web chạy ngon lành nhưng tính năng login không hoạt động. Check logs ta thấy session không hoạt động do không có quyền ghi thư mục. Vậy ta xử lý như sau:

Đầu tiên là Mở file php.ini

Thông thường ban đầu đường dẫn mặc định là:

session.save_path = “C:/Document/User/Temp/~~~”

do vậy nó có thể không tồn tại thư mục hoặc không có quyền ghi file vì thế các bạn tạo một thư mục là session trong ổ C hoặc bất kỳ rồi sửa lại đường dẫn như sau:

session.save_path = “C:/session”

Lưu file lại và

Rồi khời động lại apache hưởng thụ thành quả kiểm tra thấy thư mục C:/session sẽ xuất hiện các file sid.

good luck

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!