Làm việc với user trong MySQL

Đăng nhập MySQL:

$mysql -u root  -p

Xem danh sách (liệt kê danh sách user trong MySQL:

SELECT User FROM mysql.user;

Thay đổi mật khẩu user:

SET PASSWORD FOR 'tom'@'localhost' = PASSWORD('foobar');

Xóa user trong MySQL:

DROP USER ‘testuser’@’localhost’;

Xóa Database:

DROP DATABASE ten_database_muon_xoa;

Xem danh sách database

SHOW DATABASES;

 

About binhnv 1 Article
Chuyên gia CNTT mình viết bài chủ yếu để lưu lại những kiến thức, thỉnh thoảng cần vào tìm cho nhanh đỡ phải google, mà sử dụng được luôn :)