Mở rộng phân vùng centos-root trên centos 7

Giả sử bạn có 1 máy centos dung lượng phân vùng  root khá thấp 50GB hiện đã dùng hết. Trong khi phân vùng home còn nhiều, vậy chúng ta thêm dụng lượng cho phân vùng này như thế nào?

[root@ict1 ~]# df -TH
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/cl-root xfs 54G 52G 1.9G 97% /
devtmpfs devtmpfs 8.4G 0 8.4G 0% /dev
tmpfs tmpfs 8.4G 0 8.4G 0% /dev/shm
tmpfs tmpfs 8.4G 68M 8.3G 1% /run
tmpfs tmpfs 8.4G 0 8.4G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 xfs 1.1G 151M 913M 15% /boot
/dev/mapper/cl-home xfs 377G 34M 377G 1% /home
tmpfs tmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /run/user/0

Như trong hình trên ta thấy dung lượng root 54GB đã dùng gần hết, phân vùng home còn trống 377G. Giờ ta sẽ chuyển bớt dung lượng từ phân vùng home sang root nhé!

Đầu tiên ta cần backup dữ liệu từ home cho chắc cối:

> tar -czvf /root/home.tgz -c /home .

Sau đó kiểm tra lại file backup 1 lần nữa cho chắc ăn:

> tar -tvf /root/home.tgz

Ta tiến hành unmount phân vùng home:

> umount /dev/mapper/centos-home

Remove the home logical volume

> lvremove /dev/mapper/centos-home

Recreate a new 10GB logical volume for /home, format and mount it

>lvcreate -L 10GB -n home centos
> mkfs.xfs /dev/centos/home
> mount /dev/mapper/centos-home

Mở rộng phân vùng  /root với toàn bộ dung lượng trống và resize (-r) các file hệ thống:

> lvextend -r -l +100%FREE /dev/mapper/centos-root

Khôi phục dữ liệu cho phân vùng home:

> tar -xzvf /root/home.tgz -c /home

Kiểm tra /etc/fstab và mapping của phân vùng home. Nếu dùng UUID bạn cần update UUID portion. Vì khi ta tạo phân vùng mới, UUID đã bị thay đổi.

 

 

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!