Check and change zimbraRemoteManagementPort

To check RemoteManagernentPort

zmprov gacf | grep Remote

If you chane ssh port in centos7 default 22 to 22222, you need change remotePort in zimbra software:

zmprov mcf zimbraRemoteManagementPort 22222

you can check remote port one time again:

zmprov gacf | grep Remote

result:

zimbraRemoteManagementCommand: /opt/zimbra/libexec/zmrcd
zimbraRemoteManagementPort: 22222
zimbraRemoteManagementPrivateKeyPath: /opt/zimbra/.ssh/zimbra_identity
zimbraRemoteManagementUser: zimbra

 

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!