Mở port firewall trên centos 7

Các lệnh mở port:

[root@mail ~]# firewall-cmd –permanent –add-port=161/udp
[root@mail ~]# firewall-cmd –permanent –add-port=25/tcp
[root@mail ~]# firewall-cmd –permanent –add-port=2220/tcp
[root@mail ~]# firewall-cmd –permanent –add-port=80/tcp
[root@mail ~]# firewall-cmd –permanent –add-port=110/tcp
[root@mail ~]# firewall-cmd –permanent –add-port=143/tcp
[root@mail ~]# firewall-cmd –permanent –add-port=389/tcp
[root@mail ~]# firewall-cmd –permanent –add-port=443/tcp
[root@mail ~]# firewall-cmd –permanent –add-port=587/tcp
[root@mail ~]# firewall-cmd –permanent –add-port=465/tcp
[root@mail ~]# firewall-cmd –permanent –add-port=993/tcp
[root@mail ~]# firewall-cmd –permanent –add-port=995/tcp
[root@mail ~]# firewall-cmd –permanent –add-port=7071/tcp
[root@mail ~]# firewall-cmd –permanent –add-port=7780/tcp

Khởi động lại firewall:

[root@mail ~]# firewall-cmd –reload

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!