Nâng cấp php 5.6 cho Sentora

Mặc đinh sentora là php 5.4 do đó bạn nào cần php 5.6 thì nâng cấp như sau:

rpm Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
rpm Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm
yum install y yumpluginreplace
yum replace y phpcommon replacewith=php56wcommon
Sau đó khởi động lại apache là được.
ok đã xong bạn nào vọc thêm thì xem tiếp ko thì thôi
Cài memched cho sentora
-Opcache: yum install -y php56w php56w-opcache
-Memcache: yum install -y memcached
cài suhosin:
cd /tmp && wget nv O suhosin.tar.gz https://download.suhosin.org/suhosin-0.9.38.tar.gz
tar xvzf suhosin.tar.gz && rm f suhosin.tar.gz
cd suhosin0.9.38 && phpize &> /dev/null
./configure &> /dev/null
make &> /dev/null
make install
cd ..
rm rf suhosin0.9.38
cài SOAP
yum assumeyes install php56wsoap
About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!