Cài đặt proxy server với Nginx trên Centos7

Chào các bạn trẩu 🙂 hôm này không rảnh nhưng tranh thủ làm tut hướng dẫn cài proxy server sử dụng Nginx trên hệ điều hành centos7 nhé!

Chuẩn bị: Centos 7

Đã set IP tĩnh: 192.168.118.11

Bước 1: Update centos 7

sudo yum –y update

Tắt firewall mặc định của centos7

sudo systemctl stop firewalld

sudo systemctl disable firewalld

Cài đặt iptables

sudo yum –y install iptables iptables-services

Cấu hình iptable lắng nghe port:

sudo vi /etc/sysconfig/iptables

Như sau:

# sample configuration for iptables service
# you can edit this manually or use system-config-firewall
# please do not ask us to add additional ports/services to this default configuration
*filter
:INPUT ACCEPT [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -m state –state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT

# SSH #
-A INPUT -p tcp -m state –state NEW -m tcp –dport 22 -j ACCEPT

# NGINX #
-A INPUT -p tcp -m state –state NEW -m tcp –dport 80 -j ACCEPT

-A INPUT -j REJECT –reject-with icmp-host-prohibited
-A FORWARD -j REJECT –reject-with icmp-host-prohibited

Khởi động lại iptable

sudo systemctl restart iptables

sudo systemctl enable iptables

Cài đặt epel pakage:

sudo yum –y install epel-release

Cài đặt nginx

sudo yum –y install nginx

Cấu hình ngix

sudo vi /etc/nginx/conf.d/proxy.conf

nội dung:

server {

listen  80;

root /usr/share/nginx/html;

index index.html index.htm;

charset utf-8;

server_name lamp1.liempv.vn;

access_log  /var/log/nginx/access_lamp1.log  main;

error_page 400 404 500 502 503 504  /50x.html;

location = /50x.html {

root   /usr/share/nginx/html;

}

location / {

default_type text/html;

send_timeout 180;

proxy_read_timeout 120;

 

proxy_headers_hash_max_size 51200;

proxy_headers_hash_bucket_size 6400;

proxy_set_header        X-Real-IP               $remote_addr;

proxy_set_header        Host                    $http_host;

proxy_set_header        X-Forwarded-For    $proxy_add_x_forwarded_for;

proxy_redirect          off;

proxy_buffering         off;

proxy_http_version      1.1;

 

add_header x_return 1;

add_header X-Content-Type-Options nosniff;

if ($request_method !~ ^(GET|POST)$ ){

return 444;

}

proxy_pass      http://192.168.118.121:8080;

}

}

khởi động nginx

sudo systemctl start nginx

sudo systemctl enable nginx

setenforce 0

Như vậy đã xong, các bạn có gì thắc mắc comment phía dưới nhé!

Xem thêm video cài đặt proxy server nginx trên centos7

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!