Tạo user trong mysql

1. Tạo User mới

Chúng ta tạo user mới trong tình huống cần hạn chế một vài quyền, có nhiều cách để tạo ra user với các quyền là tùy chỉnh.

Lệnh sau tạo ra user mới có tên là newuser trên localhost:

1
CREATE USER 'newuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Tệ là tại thời điểm này, newuser không có quyền để làm bất cứ điều gì với cơ sở dữ liệu. Thực tế thì, thậm chí nếu newuser cố gắng thử đăng nhập (với mật khẩu là password), họ cũng không thể vào được shell điều khiển của MySQL.

Vì vậy, điều đầu tiên cần làm là cung cấp cho người dùng truy cập vào các thông tin mà họ cần:

1
GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'newuser'@'localhost';

Các dấu sao (*) trong lệnh này liên quan đến cơ sở dữ liệu và bảng (tương ứng) mà họ có thể truy cập – cụ thể lệnh này cho phép người dùng đọc, chỉnh sửa, ,thực thi tất cả các task trên tất cả cơ sở dữ liệu và bảng.

Một khi hoàn tất các quyền gán cho user, và bạn muốn thiết lập quyền mới cho tài khoản mới khác, hãy thực hiện lệnh sau để đảm bảo các quyền được thiết lập lại từ đầu cho user mới.

1
FLUSH PRIVILEGES;

Các thay đổi của bạn bây giờ sẽ có hiệu lực !

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!