Server does not support diffie-hellman-group1-sha1 for keyexchange

Kiểm tra danh sách key exchange trên server:

ssh -Q kex

hoặc:

sshd -T | grep kex

Enable the correct Kex:

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

chỉnh như sau:
KexAlgorithms diffie-hellman-group1-sha1,curve25519-sha256@libssh.org,ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521,diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group14-sha1
Ciphers 3des-cbc,blowfish-cbc,aes128-cbc,aes128-ctr,aes256-ctr

Sinh lại các key:
ssh-keygen -A

khoi dong lại SSH
sudo service ssh restart

update your local known_hosts file, as the SSH key has changed.
Locate it in ~.ssh/known_hosts and remove the line that begins with this IP was drop when SSH key has changed
About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!