nén và bung trong linux

Trong hệ thống *nix tồn tại một số dạng nén cơ bản như: zip, tar.gz và tar.bz2. Dưới đây là một vài ví dụ về cách nén và giải nén với những định dạng đó.

1. Nén và giải nén file có đuôi .gz

1.1 Nén
#gzip [tên file]

1.2 Giải nén
#gunzip [tên file]

2. Gom và bung tập tin hoặc thư mục đuôi .tar

2.1 Gom
#tar -cvf [tênfile.tar] [file1] [file2] …

2.2 Bung
#tar -xvf [file.tar]

2.3 Nén và Gom
#tar -zcvf [file.tar.gz] file1 file2 …

2.4 Giải nén và bung
#tar -zxvf [file.tar.gz]

3. Giải nén file có đuôi .bz2
#tar xjvf [file.tar.bz2]

Các định dạng khác :

1. ZIP

1.1 Nén một thư mục, sử dụng:
# zip -r folder.zip folder
1.2 Giải nén, sử dụng:
# unzip file.zip

2. TAR.GZ

2.1 Nén một thư mục dạng .gz, sử dụng:
# tar -zcf folder.tar.gz folder
2.2 Giải nén, sử dụng:
# tar -zxvf file.tar.gz

3. TAR.BZ2

3.1 Nén một thư mục dạng .bz2, sử dụng:
$ tar -jcf folder.tar.bz2 folder
3.2 Giải nén, sử dụng:
$ tar -jxvf file.tar.bz2
-Để biết thêm cách sử dụng lệnh man.

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!