Làm việc với MySQL trên Centos (linux os)

Việc làm việc với MySQL là việc cần thiết trên hệ điều hành nguồn mở linux, cơ bản vẫn là làm việc qua cửa sổ dòng lệnh (cli).

Bước đầu để làm việc với MySQL cần các nội dung cơ bản sau là đủ:

  1. Đăng nhập MySQL
  2. Tạo CSDL
  3. Tạo USER
  4. Gán quyền user cho CSDL
  5. Import CSDL vào DB

Đăng nhập Mysql:

user@server:~$ mysql -u mysql_user -p
Enter password: 

Tạo DB:
create database db_name;

Kiểm tra xem đã tạo chưa:

show databases;

Tạo user:

create user db_user;

Gán quyền DB cho user:

grant all on db_name.* to 'db_user'@'localhost' identified by 'db_password';

Giới hạn quyền user:(tùy chọn)

grant select, insert, delete, update on db_name.* to 'db_user'@'localhost' identified by 'db_password';

Import CSDL vào DB:

mysql
> use db_name; mysql> source backup-file.sql;

Như vậy với kiến thức trên bạn đã có thể nhanh chóng làm cài 1 em website chạy MySQL rồi nhé. Bài sau nhiều thời
gian hơn mình sẽ viết thêm các thao tác: Xóa DB, user, export dữ liệu …

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!