Cài đặt netdata centos7

Cài gói hỗ trợ:

yum install zlib-devel libuuid-devel libmnl-devel gcc make git autoconf autogen automake pkgconfig

Tải về root:

cd /root/
git clone https://github.com/firehol/netdata.git –depth=1
cd netdata
./netdata-installer.sh

Vào quản lý:

http://ip_address:19999

Nếu không được thì ta mở port 1999 trên firewall:

firewall-cmd --permanent --add-port=19999/tcp
firewall-cmd --reload
Check list port:
 firewall-cmd --list-ports

Chạy netdata cùng OS

 

echo “/usr/sbin/netdata” >> /etc/rc.local

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!