Cấu hình chuyển hướng URL sang https

Sau khi thiết lập SSL, domain của bạn sẽ truy cập bằng https://domain.com chứ không phải là http://domain.com như trước. Việc cần làm là viết cấu trúc điều hướng tự động chuyển từ http sang https cho URL.

Nếu đang sử dụng Apache, thêm code này vào .htaccess

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R]

Đối với nginx, sửa tập tin cấu hình theo cấu trúc bên dưới, đừng quên khởi động lại nginx sau khi sửa đổi.


server { listen 80 server_name example.com www.example.com; ## redirect http to https ## rewrite ^ https://$server_name$request_uri? permanent; }
Sử dụng cấu hình apache config
<VirtualHost *:80>
    ServerName example.com
    Redirect / https://example.com/
</VirtualHost>
Sử dụng php function:

< ?php
function redirectTohttps() {
if($SERVER['HTTPS']!=”on”) {
$redirect= “https://”.$SERVER['HTTPHOST'].$SERVER['REQUEST_URI'];
header(“Location:$redirect”); } }
?>
About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!