import database mysql/mariadb centos 7

import database mysql

shell> mysqldump db_name > backup-file.sql

You can load the dump file back into the server like this:

UNIX

shell> mysql db_name < backup-file.sql

The same in Windows command prompt:

mysql -p -u[user] [database] < backup-file.sql PowerShell C:\> cmd.exe /c "mysql -u root -p db_name < backup-file.sql" MySQL command line mysql> use db_name;
mysql> source backup-file.sql;

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!