color dialog c#

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
//khởi tạo 1 đối tượng của class ColorDialog
ColorDialog colorDialog = new ColorDialog();
//hiển thị hộp thoại "Color" để cho user chọn màu
colorDialog.ShowDialog();
//thiết lập màu nền của textbox1 là màu đã chọn
textBox1.BackColor = colorDialog.Color;
//thiết lập màu chữ của textbox2 là mãu đã chọn
textBox2.ForeColor = colorDialog.Color;
}

About Liêm Phan 163 Articles
Mình lập blog này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình :) Nhưng hy vọng sẽ mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho người mới bắt đầu!